Search: ||Kubik Gerhard 1934-||Malamusi Moya Aliya